در این بخش می توانید برخی از پروژه های انجام شده توسط مجموعه هونام را مشاهده کنید.

آقای ملک نژاد

آقای حسین پور

خانم حجتی

دفتر هونام 1391

دفتر هونام 1401

آقای خامسی

آقای محمدی

شهرک تلس

آقای مقتدری

آقای مقدم

آقای داورزنی

آقای داوودی

آقای سام

آقای لطفی نژاد

آقای حاتمی

آقای حق جو

آقای ساروی

آقای خوربک

آقای پورحیدری

آقای آقایی

آقای ترابی 1

آقای ترابی 2

شهرک پزشکان

دکتر فتح اله زاده

مهندس محمدی

مهندس اسفندیاری

آقای عسگری

آقای خاکخور

آقای صدری

آقای کاشانی

آقای مقدم

مهندس توفیقی

مهندس حقیقی

مهندس مشتاقی

آقای نگهداریان

آقای واعظی

مهندس آریا

آقای روحی

همچنین ده ها پروژه ی دیگر توسط مجموعه هونام در بخش مختلف مانند طراحی داخلی، برق هوشمند، فضای سبز و … به پایان رسیده و یا در حال اتمام است.